Politikk, religion og samfunn Eirik Jensen - skyldig eller uskyldig?

Er Jensen skyldig eller uskyldig?

  • Skyldig

    Stemmer: 63 52.1%
  • Uskyldig

    Stemmer: 58 47.9%

  • Totalt antall stemmer
    121

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
Alt gikk etter planen...... drit i tiltale og dom... punktene der er fullstendig uklare, særlig på såkalt "avgjørende" punkter og Jensen slet naturlig nok med å parere de luftige påstander som er totalt uten rot i virkeligheten.
Jeg forstår fortsatt ikke hvordan du kan ha fått denne oppfatningen. "Uten rot i virkeligheten" gir liten mening om du leser dommen og premissene for den. Om noen er ekstremt luftig og oppløst her, så er det i sannhet Jensen, og det kan ikke akkurat tolkes som high fidelity.
 

Asbjørn

Æresmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
22.545
Antall liker
12.185
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Jeg synes fortsatt ikke dette er like glassklart som du opplever det. Joda, Jensen har åpenbare forklaringsproblemer, og jeg betviler at han er ren, for å si det sånn. Problemet er at dommen hviler på en indisierekke, og ingen tilståelse eller harde bevis. Det er fortsatt fysisk mulig at Jensen har sklidd inn i en rolle han selv ikke oppfatter som kriminalitet (rett eller feil oppfattet), og jeg mener tvilen ligger i at man ikke kan underbygge et enkelt økonomisk motiv hos Jensen. Det er fortsatt fullt mulig at dette enkle motivet foreligger, men det er også mulig at Jensen lever på en eller annen form for livsløgn. Og spørsmålet er om straffen for vrangforestillinger og rå økonomisk vinning skal sidestilles. Det er på akkurat det punktet jeg mener at rettslig tvil kan fremkomme. Dommen, slik den foreligger, reflekterer ingen slik tvil, og jeg er usikker på om Jensens motivasjon er såpass glassklar.
Det du reiser er et spørsmål om forsettlighet eller subjektiv skyld. Husk at Jensen var politimann. Det er vanskelig å forestille seg at han ikke visste eller forsto at det var galt å motta penger fra kriminelle i bytte for intern politiinformasjon. Alternativet ville vært å argumentere med utilregnelighet, kontinuerlig fra 2004 og frem til nå, men det har ikke vært et tema. Dommen sier at:
Lagmannsretten meiner at det er bevist at A og B på eit tidspunkt før 1. januar 2004 avtalte eit samarbeid. I vurderinga av tidspunktet, har lagmannsretten lagt vekt på forklaringa til B, samanhalde med at det er bevist at A frå og med 2004 mottok kontantar frå B. Lagmannsretten viser også til at B i 2005 betalte deler av bygginga av badet til A på [gard].

Lagmannsretten kan ikkje gå utanfor det tiltalen gjeld, og lagmannsretten tar difor ikkje stilling til akkurat på kva tidspunkt avtalen mellom A og B kom i stand. Det er heller ikkje naudsynt for lagmannsretten å ta stilling til akkurat på kva måte avtalen kom i stand. Når lagmannsretten bruker termen «avtale» ligg det i dette at lagmannsretten meiner at A og B hadde ei sams oppfatning om kva dei to skulle yta til kvarandre knytt til at B innførte hasj. Ei slik sams oppfatning blei etablert før 1. januar 2004, og det spelar inga rolle om denne oppfatninga blei etablert primært gjennom faktiske handlingar over tid eller gjennom samtalar mellom dei to. Det avgjerande er at det er bevist at det 1. januar 2004 eksisterte ei slik sams oppfatning, og såleis ein avtale om samarbeid.

Det er bevist at samarbeidet gjekk ut på at A mot økonomisk godtgjering skulle varsla B dersom det blei beslaglagt hasj i tidsrom der B venta på å få hasj frå utlandet. A skulle dessutan informera B om ressurssituasjonen og prioriteringane til politiet, og prøva å fjerna fokus frå B dersom nokon i politiet eller tolletaten viste interesse for B. Askulle gjennom dette redusera risikoen for at B blei pågripen av politiet.
Det er bevist at A i heile tiltaleperioden gav informasjon til B i denne samanhengen. Dette skjedde i fysiske møte, i telefonsamtalar og gjennom elektronisk kommunikasjon. Lagmannsretten har i bevisvurderinga særleg bygd på forklaringa til B, samanhalde med framlagt kommunikasjon mellom A og B.

Det er bevist at A i heile tiltaleperioden var klar over at B innførte hasj til Noreg, og at det var tale om parti på opp mot 700 kilo, og at det kom nye parti med jamne mellomrom, til dels så ofte som kvar månad, til saman ca. 13,8 tonn i tiltaleperioden. Lagmannsretten legg vekt på forklaringa til B, og dessutan på andre bevis – omtalt ovanfor – som underbygger at B alt før 2000 var etablert som stor importør av hasj. A hadde allereie på 90-talet tett kontakt med B, og det kan utelukkast at A ikkje var klar over omfanget av hasjimporten. Det er bevist at det i løpet av tiltaleperioden ikkje skjedde noka endring i avtalen mellom A og B. Lagmannsretten legg vekt på at A allereie i eit notat i 1998 omtalte B som ein svært profesjonell omsetjar av hasj. Lagmannsretten meiner at B i tiltaleperioden utvilsamt gav A løpande, detaljert informasjon om eiga hasjverksemd.

Det er bevist at avtalen, og oppfølginga av avtalen frå A si side, i heile tiltaleperioden styrkte viljen hos B til å gjennomføra innføring av hasj, og at han innførte til saman minst 13,8 tonn hasj. Det er bevist at gjennomføringsviljen til B blei styrkt ved alle dei innføringane som er spesifisert i underpunkt i tiltalen post I. Lagmannsretten har lagt vekt på forklaringa til B, som blir underbygd av at det er bevist at B i heile perioden var villig til å yta økonomisk godtgjering til A.

Det er vidare bevist at A i heile tiltaleperioden var klar over at han styrkte gjennomføringsviljen hos B, slik som skildra i førre avsnitt, inkludert ved kvar enkelt innføring eller forsøk på innføring som er spesifisert i underpunkt i tiltalen post I. Lagmannsretten legg vekt på at det er bevist at A gjennom heile tiltaleperioden mottok økonomisk godtgjering frå B. Det kan utelukkast at A ikkje forstod at B betalte fordi B meinte at A gjennom sine handlingar reduserte risikoen for at B skulle bli pågripen.

Lagmannsretten meiner at det er bevist at A i løpet av tiltaleperioden mottok godtgjering frå B til ein samla verdi av 1 418 000 kroner, og at A mottok dette i eigenskap av å vera polititenestemann. Det er bevist at det var ein direkte samanheng mellom stillinga til A i politiet og det at han mottok godtgjeringa. Det er bevist at B gav slike ytingar fordi han oppfatta at A til gjengjeld reduserte risikoen for at B skulle bli tatt av politiet. B oppfatta at A var i stand til å redusera risikoen nettopp fordi han var polititenestemann, og A var klar over at B oppfatta det slik. Det er bevist at A var klar over at han mottok fordelane frå B fordi han var polititenestemann.
Basert på bevisvurderinga ovanfor skal A dømmast for forsettleg medverknad til at B i tiltaleperioden innførte eller forsøkte å innføra ca. 13,8 tonn hasj til Noreg. Lagmannsretten meiner at det som er bevist, rettsleg sett utgjer eitt samanhengande brotsverk utøvd av B. Det er bevist at A i heile tiltaleperioden forsettleg styrkte forsettet til B. Det er etter rettspraksis ikkje tvilsamt at dette blir rekna som straffbar, psykisk medverknad. Det er etter rettspraksis heller ikkje tvilsamt at ca. 13,8 tonn hasj blir rekna som «et meget betydelig kvantum» narkotika. Det er rettsleg sett tale om eitt samanhengande brotsverk også frå A si side. A blir etter dette dømd for brot på straffelova (1902) § 162 første ledd jf. tredje ledd jf. femte ledd, jf. tiltalen post I.
Lagmannsretten går etter dette over til den rettslege vurderinga av post II i tiltalen. Som det går fram ovanfor, meiner lagmannsretten at det er bevist at A i eigenskap av å vera polititenestemann i tiltaleperioden forsettleg mottok 1 200 000 kroner i kontantar, oppussing av eit bad til ein verdi av 200 000 kroner, ei klokke verd 17 000 kroner og ein mobiltelefon verd 1 000 kroner. Til saman er det bevist at han mottok fordelar til ein samla verdi av 1 418 000 kroner. Dette er rettsleg sett ein «utilbørlig» fordel etter straffelova (1902) § 276 a bokstav a. Det er tale om eitt, samanhengande korrupsjonsbrotsverk frå A si side.

Lagmannsretten meiner at korrupsjonshandlinga til A rettsleg sett skal bli vurdert som grov, jf. straffelova (1902) § 276 b andre ledd. Lagmannsretten viser til at det omstendet at A mottok fordelane i eigenskap av å ha leiande stilling i politiet aleine tilseier at det er tale om grov korrupsjon. Det er tale om ei handling som er eigna til i vesentleg grad å svekkja den generelle tilliten til politiet i samfunnet. I tillegg til dette kjem at det er tale om eit høgt beløp. Dei omstenda som gjer handlinga grov, er ut frå bevisvurderinga til lagmannsretten omfatta av forsettet til A.
 
Sist redigert:

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
^ Ja, det er dette jeg mener; dommen benytter det utvetydige begrepet "det er bevist at..." gjentatte ganger, i stedet for "det anses som bevist at...", altså et fullstendig fravær av tvil. Jeg mener det er flere aspekter både i handlingsmønster og rettssak som er egnet til å så tvil omkring flere av situasjonene som uten anført tvil sies å være bevist. Problemet er at nei, det er ikke bevist, ettersom det hele hviler på en rekke indisier. At retten anser det som bevist kan jeg akseptere, men jeg synes fortsatt det er en viss mangel på tvil i domsavsigelsen.
 

Asbjørn

Æresmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
22.545
Antall liker
12.185
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Ja, det er tydelig at retten ikke var mye i tvil her etter å ha brukt uker på å gjennomgå bevisene og høre vitnene. Dommen bruker også uttrykket «ikkje tvilsamt» gjentatte ganger. I første runde ble Jensen funnet skyldig av juryen i korrupsjon, men det var ikke tilstrekkelig stort flertall i juryen til å finne ham skyldig i narkotikasmuglingen. Fagdommerne mente det var innlysende at Jensen var skyldig i begge punkter. Kanskje det helt enkelt ikke er så mye grunn til å tvile på dette?
 

Hardingfele

Æresmedlem
Ble medlem
25.10.2014
Innlegg
15.851
Antall liker
8.565
Torget vurderinger
1
^ Ja, det er dette jeg mener; dommen benytter det utvetydige begrepet "det er bevist at..." gjentatte ganger, i stedet for "det anses som bevist at...", altså et fullstendig fravær av tvil. Jeg mener det er flere aspekter både i handlingsmønster og rettssak som er egnet til å så tvil omkring flere av situasjonene som uten anført tvil sies å være bevist. Problemet er at nei, det er ikke bevist, ettersom det hele hviler på en rekke indisier. At retten anser det som bevist kan jeg akseptere, men jeg synes fortsatt det er en viss mangel på tvil i domsavsigelsen.
Dommen stadfester at Jensen ikke førte tilsynsrapport og at han sviktet i sin rapportplikt. Og det skjedde over lang tid. I tillegg unnlot Jensen å rapportere informantforholdet. Dersom Jensen ikke var redd for at politiet skulle kjenne til hans forhold til Cappelen, ville det vært uproblematisk å opprettholde rapportplikten. Dommen er innom at det tidvis hender at slikt skjer, av ulike årsaker, men ikke i et så alvorlig og langvarig tilfelle.
Sammen med korrelasjonen med smugling og værmelding har man mer enn tilstrekkelig. At Jensen også lot være å melde inn ytelsene han mottok er også domsgrunnlag. Rutinene er helt klare på dette.
Det handler ikke om at det sklir ut for Jensen, men om at han som muldvarp for en narkotikasmugler har undergravd politiets og tollvesenets innsats, bevisst og over lang tid.
 
Sist redigert:

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
^ Aksepterer selvsagt din tolkning, Hardingfele, mens jeg selv på min side tillater meg å være noe mer i tvil om Jensens motivasjon. Alle er et resultat av et levet liv, ting kan utvikle seg i en eller annen retning, mennesker er ofte skrøpelige når det kommer til å gjøre de rette valg. Så jo, det kan faktisk handle om at det sklir ut, eller hva som helst annet som gjør at han mister grepet.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
Ja, det er tydelig at retten ikke var mye i tvil her etter å ha brukt uker på å gjennomgå bevisene og høre vitnene. Dommen bruker også uttrykket «ikkje tvilsamt» gjentatte ganger. I første runde ble Jensen funnet skyldig av juryen i korrupsjon, men det var ikke tilstrekkelig stort flertall i juryen til å finne ham skyldig i narkotikasmuglingen. Fagdommerne mente det var innlysende at Jensen var skyldig i begge punkter. Kanskje det helt enkelt ikke er så mye grunn til å tvile på dette?
May or may not, poenget for meg er fortsatt at Jensen ikke ser ut til å forstå hvor galt dette er. Det oppleves for meg som om han faktisk ikke tror han selv er verken korrupt eller medløper til narkotikasmugling. Det virker også noe underlig at dersom han faktisk er en "bad cop", så burde dette ha utviklet seg til et modus operandi i løpet av alle disse år, men intet tyder på noe sånt.
Derfor mener jeg det er ganske bombastisk fastslått i dommen at det er ingen tvil. Jeg kan ikke med min beste vilje se at det ikke kan finnes tvil.
 

Hardingfele

Æresmedlem
Ble medlem
25.10.2014
Innlegg
15.851
Antall liker
8.565
Torget vurderinger
1
^ Aksepterer selvsagt din tolkning, Hardingfele, mens jeg selv på min side tillater meg å være noe mer i tvil om Jensens motivasjon. Alle er et resultat av et levet liv, ting kan utvikle seg i en eller annen retning, mennesker er ofte skrøpelige når det kommer til å gjøre de rette valg. Så jo, det kan faktisk handle om at det sklir ut, eller hva som helst annet som gjør at han mister grepet.
Tvilen skal jo komme tiltalte til gode, men det har den også i den grad gjort her. Jensen har utnyttet "tvilsrommet" maksimalt, men likevel ikke klart å sette sammen en troverdig fremstilling av sin relasjon til Cappelen.
Jensen selv insisterte på å ha en fremskutt og operasjonell rolle, i strid med kutyme for en i hans ansvarsposisjon og her har man til og med lagt til grunn at hans uvilje mot å melde fra skriftlig og med å bruke datamaskiner kan forklare dårlig rapportoppfølging, men du skal være godt naiv for å kjøpe forklaringene hans -- og retten har valgt å ikke være så naiv.
Den er også temmelig fin i formuleringene, syns jeg. Paradokset omtales slik:

"Lagmannsretten vil også trekkja fram at det er eit paradoks i forklaringa til A når han hevdar at han i tiltaleperioden såg på B som ein forretningsmann innan legale bransjar, samstundes som B ifølge A heile tida hadde tilgang på nøkkelinformasjon om narkotikakriminalitet. Lagmannsretten viser til at tiltalen strekkjer seg over ein periode på ti år. Det er lite naturleg at ein person skal ha nøkkelinformasjon om narkotikamiljøet, dersom han ikkje sjølv har vore ein del av miljøet på over ti år."

Jug og faenskap lot dommerne være å skrive.
 

WayAhead

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.12.2017
Innlegg
8.912
Antall liker
2.390
Sted
Sky No Limit....
Beviser fortsatt ingen ting. Var det fler enn meg som fulgte hele den første rettssaken? Åpenbart ikke. Tiltale og dom er produsert i sin helhet for å "ta" Jensen og har ingen rot i virkeligheten.
 

cruiser

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.02.2010
Innlegg
9.225
Antall liker
2.637
Du som klager om manglende bevis bør vel enkelt kunne legge frem bevis for manglende bevis?
 

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
16.995
Antall liker
1.967
Lurer på hvor mange flere korrupte politifolk vi har. Det er vanskelig å tro at den eneste som var korrupt ble tatt fordi bakmannen tilfeldigvis ønsket seg litt strafferabatt.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
Beviser fortsatt ingen ting. Var det fler enn meg som fulgte hele den første rettssaken? Åpenbart ikke. Tiltale og dom er produsert i sin helhet for å "ta" Jensen og har ingen rot i virkeligheten.
Du kan umulig ha lest dommen.
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
3.718
Antall liker
1.085
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Jeg synes fortsatt ikke dette er like glassklart som du opplever det. Joda, Jensen har åpenbare forklaringsproblemer, og jeg betviler at han er ren, for å si det sånn. Problemet er at dommen hviler på en indisierekke, og ingen tilståelse eller harde bevis. Det er fortsatt fysisk mulig at Jensen har sklidd inn i en rolle han selv ikke oppfatter som kriminalitet (rett eller feil oppfattet), og jeg mener tvilen ligger i at man ikke kan underbygge et enkelt økonomisk motiv hos Jensen. Det er fortsatt fullt mulig at dette enkle motivet foreligger, men det er også mulig at Jensen lever på en eller annen form for livsløgn. Og spørsmålet er om straffen for vrangforestillinger og rå økonomisk vinning skal sidestilles. Det er på akkurat det punktet jeg mener at rettslig tvil kan fremkomme. Dommen, slik den foreligger, reflekterer ingen slik tvil, og jeg er usikker på om Jensens motivasjon er såpass glassklar.
Dette er kjernen i problemstillingen - men det virker som at det enklere å forholde seg til en kategorisk og absolutt tilnærming i denne saken - eller en slags binær 0/1 konklusjon.
 

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
16.995
Antall liker
1.967
Utover enhver rimelig tvil, heter det. Så får man diskutere til man blir grønn hvor grensen for rimelig tvil går.
 

Asbjørn

Æresmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
22.545
Antall liker
12.185
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Dette er kjernen i problemstillingen - men det virker som at det enklere å forholde seg til en kategorisk og absolutt tilnærming i denne saken - eller en slags binær 0/1 konklusjon.
Det er jo essensen i en domsslutning: Skyldig i henhold til tiltalen eller ikke skyldig. I dette tilfellet har retten latt all rimelig tvil kommet Jensen til gode. Den har sett bort fra tonnevis med hasjimport som det kan tenkes at Cappelen har gjort på egen hånd. Den har sett bort fra millioner av kroner som Cappelen sier han har betalt til Jensen, men som ikke kan dokumenteres på annen måte. Det som står igjen er det retten ikke er i fnugg av tvil om. Retten mener dette er utvilsomt bevist og dømmer deretter. Som fortjent.
 

WayAhead

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.12.2017
Innlegg
8.912
Antall liker
2.390
Sted
Sky No Limit....
Som nevnt, alt gikk etter planen...

 
Sist redigert:

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
3.718
Antall liker
1.085
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Det er jo essensen i en domsslutning: Skyldig i henhold til tiltalen eller ikke skyldig. I dette tilfellet har retten latt all rimelig tvil kommet Jensen til gode. Den har sett bort fra tonnevis med hasjimport som det kan tenkes at Cappelen har gjort på egen hånd. Den har sett bort fra millioner av kroner som Cappelen sier han har betalt til Jensen, men som ikke kan dokumenteres på annen måte. Det som står igjen er det retten ikke er i fnugg av tvil om. Retten mener dette er utvilsomt bevist og dømmer deretter. Som fortjent.
Som sagt - om man mener at retten har rett og ikke mener at det er noe mer å diskutere - så er det intet mer å diskutere.

Jensen er da skydlig fordi retten har konkludert. Hvorfor er ikke så interessant, ettersom retten har konkludert.
 

Larson

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.01.2014
Innlegg
6.683
Antall liker
1.350
I motsetning til baneheia-saken hvor politiet rettet ledende spørsmål til den man hadde håndfaste bevis på for å ta en antatt hovedmann, der de i tillegg aktivt valgte å se vekk fra alibi fra både telefon og mor, så kan vi vel ikke se at politiet har gjort noen store tabber her.

Det skal utrolig mye til for å i det hele tatt tiltale en politimann i Norge og enda mer for å få han dømt, så de som sier at det mangler bevis bør reflektere litt mer.

Politimenn slipper unna med å rope "svarte faen" til mørkhudete vaskehjelp og så arrestere henne selv om politiet har fått muntlig beskjed om at hun ikke har noe med saken å gjøre. Deretter får nevnte politimann 6-7 varsler mot seg for uberettiget vold før nevnte politimann faktisk tar livet av en mørkhudet. Drapet blir henlagt grunnet dårlig opplæring. Og politimannen er forfremmet til operasjonsleder.

Og nå som det endelig blir dømt en politimann så skal han liksom være uskyldig eller bli dømt for strengt? Da velger man å se vekk fra historikken til politisaker. Helt opplagte saker blir stadig lagt vekk.

Det er ikke uten grunn at spesialenheten for politisaker blir kalt for spesialenheten for frifinnelse av politisaker.
 

Asbjørn

Æresmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
22.545
Antall liker
12.185
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Som sagt - om man mener at retten har rett og ikke mener at det er noe mer å diskutere - så er det intet mer å diskutere.

Jensen er da skydlig fordi retten har konkludert. Hvorfor er ikke så interessant, ettersom retten har konkludert.
Han er skyldig i henhold til tiltalen fordi bevisene som er lagt frem og referert i dommen ikke gir rom for noen annen konklusjon. Ikke bare fordi retten sier det, selv om jeg også mener man skal ha en viss respekt for at en rettskraftig dom faktisk er samfunnets fasitsvar på skyld vs uskyld. Rettsvesenet er den mekanismen vi har for å komme til bunns i påstander om skyld og uskyld og for å avgjøre andre tvistespørsmål.

Nå er denne anket til høyesterett, så vi får se hva de sier også. Jeg vet ikke hvor mange dommere som har vært inne for å granske og vurdere bevisene her, men det begynner å bli ganske mange tilsammen.

Jeg tror jeg har spurt om dette tidligere, men tror ikke jeg fikk svar: Hva må til for at du skal akseptere at Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene?
 
Sist redigert:

WayAhead

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.12.2017
Innlegg
8.912
Antall liker
2.390
Sted
Sky No Limit....
Skyldig som tiltalt... uten et fnugg av bevis.... Den Store Planen er dog ikke avslørt ... foreløpig...
 
Sist redigert:

Lgrons58

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.05.2012
Innlegg
9.578
Antall liker
6.706
Sted
Nord for Sinsenkrysset
Torget vurderinger
49
Det er vel like opplagt å tvile på den dommen som det er å stole på "forskningsavdelingen" hos hifi firmaer som markedsfører disse fantastiske audiofile switchene og nettverkskablene.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
3.013
Antall liker
1.811
Skyldig som tiltalt... uten et fnugg av bevis.... Den Store Planen er dog ikke avslørt ... foreløpig...
Ah, selvsagt. En rekke løgnaktige etterforskere, hevngjerrige politifolk og dommere, som alle holder alt skjult, og får journalister til å juge så det renner av dem. Det er selvsagt MYE mer sannsynlig enn en enkelt politimann som fullstendig har mistet det. Du behøver ikke en gang underbygge konspirasjonsteorien, den er jo så opplagt at den ikke behøver så mye som et fnugg av bevis.

Grow up.
 

Roberth

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2010
Innlegg
2.277
Antall liker
223
Torget vurderinger
17
Det er vel like opplagt å tvile på den dommen som det er å stole på "forskningsavdelingen" hos hifi firmaer som markedsfører disse fantastiske audiofile switchene og nettverkskablene.
Bortsett fra at de som ikke stoler på hifi firmaene som markedsfører audiofile switsjer og nettverkskabler, argumenterer for det, i motsettning til visse andre personer her.
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
3.718
Antall liker
1.085
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Han er skyldig i henhold til tiltalen fordi bevisene som er lagt frem og referert i dommen ikke gir rom for noen annen konklusjon. Ikke bare fordi retten sier det, selv om jeg også mener man skal ha en viss respekt for at en rettskraftig dom faktisk er samfunnets fasitsvar på skyld vs uskyld. Rettsvesenet er den mekanismen vi har for å komme til bunns i påstander om skyld og uskyld og for å avgjøre andre tvistespørsmål.

Nå er denne anket til høyesterett, så vi får se hva de sier også. Jeg vet ikke hvor mange dommere som har vært inne for å granske og vurdere bevisene her, men det begynner å bli ganske mange tilsammen.

Jeg tror jeg har spurt om dette tidligere, men tror ikke jeg fikk svar: Hva må til for at du skal akseptere at Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene?
Jeg tror noen afroamerikanske familier i USA muligens er uenig i at retten alltid har rett - når deres kjære har blitt frikjent år etter de er svidd ihjel i den elektriske stolen.

Retten har ikke alltid rett. Mye i denne saken tyder på at Jensen er forhåndsdømt - spesielt i straffeutmålingen.

Jeg aksepterer at han er kjent skyldig. Jeg må på samme tid erkjenne at de mangler fullstendig et motiv - noe jeg reagerer veldig på mht rettssikkerheten i Norge og våre innbyggere.
 

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
16.995
Antall liker
1.967
Vi kan nesten ikke legge ned rettsvesenet fordi retten ikke alltid har rett, eller hva?
 

Asbjørn

Æresmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
22.545
Antall liker
12.185
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Jeg tror noen afroamerikanske familier i USA muligens er uenig i at retten alltid har rett - når deres kjære har blitt frikjent år etter de er svidd ihjel i den elektriske stolen.

Retten har ikke alltid rett. Mye i denne saken tyder på at Jensen er forhåndsdømt - spesielt i straffeutmålingen.

Jeg aksepterer at han er kjent skyldig. Jeg må på samme tid erkjenne at de mangler fullstendig et motiv - noe jeg reagerer veldig på mht rettssikkerheten i Norge og våre innbyggere.
På hvilken måte er ikke 1,4 mill skattefritt rett i lomma et motiv? Det er bare hva retten finner bevist hinsides enhver tvil. Sannsynligvis var det mye, mye mer. Meldingene fra Jensen til Cappelen ser ut som et evindelig pengemas. Den med «av 100 påmeldte møtte kun 90» da Jensen mente han skulle fått 100k og var misfornøyd med 90k var det punktet hvor jeg personlig sluttet å tro på et ord av Jensens historier. Det finnes ingen plausibel forklaring på maset.

Hva mener du tyder på forhåndsdømming? «Mye tyder på» - hva da? Justismord finnes, men i denne saken er det vrient å se hvordan det skulle være tilfelle. Det er mye enklere å forklare SMS-utvekslingen og pengestrømmene med at tiltalen og dommen er riktig enn å forsøke å konstruere opp usannsynlige sammentreff som liksom skal bortforklare det hele. Stadige funn av tiloversblevne kontanter fra dykkeoppdrag på 1970-tallet, liksom.
 
Sist redigert:

TrompeteN

Overivrig entusiast
Ble medlem
27.07.2013
Innlegg
1.037
Antall liker
1.481
Jeg har fulgt denne saken tett i ren fascinasjon for aspekter man ikke har mulighet til å få belyst så mange andre ganger. Jeg har lest alt og forsøkt å ha et åpent sinn, men må innrømme at jeg ikke klarte å la vær å heie på Jensen. Nå er saken avsluttet for meg og jeg konkluderer med at jeg respekterer norsk rettsvesen og ser at en nybegynner som meg ikke klarer å se det dommerene ser. Det er fascinerende i seg selv synes jeg.

Jeg husker at jeg i første rettsrunde var litt skuffet over forsvaret hans. Jeg skulle da ønske at han kunne være mer håndfast i sine svar, men Jensen er alt annet enn håndfast og sannsynligvis er det derfor han har oppnådd det han har oppnådd i politiet.

Jensen er nok ingen good guy og har helt tydelig sine svin på skogen, men bildet tiltalen tegner av han får jeg ikke til å stemme uannsett hvor hardt jeg prøver. Men det trengs ikke for å dømme han til 21 år. Det trengs veldig lite for å dømme en politimann til 21 år hvis det er snakk om både narkotika og korrupsjon. Sånn sett er dommen til å godta for meg, men versjonen til Cappelen får jeg altså ikke til å stemme.

Jeg håper det kommer noe godt ut av denne saken, men den er så vag og fylt av gråtoner at jeg er rett ikke er sikker på hva man kan få ut av den.

Så vidt jeg har forstått er han i denne omgangen og kun funnet skyldig i psykisk medvirkning til narkotikaimport. Forrige runde frikjent for medvirkning av import. Altså at han kun har psykisk motivert Cappelen til å importere i tro om at Jensen har hjulpet til å holde politiet unna.

Denne runden ble han funnet skyldig i medvirkning også, så den balanserer hårfint på hva som kan bevises eller ikke. Lekmenn som meg klarer ikke skille.

Forrige korupsjonsbevis var at han «fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke» som opplevdes som å koke suppe på en spiker i forhold til tiltalen, men kvalifiserer greit til grov korrupsjon likevel. At han har fått hjelp til badet i en eller annen form fra Cappelen synes bevist, men ikke at han har fått tjenestene i forbindelse med narkotika.

Denne runden har økonomisk merforbruk akkurat tippet over feilmarginen som bevis. Forrige runde tippet den like under.

Klokkeforsvaret er for tynt, men den klokken var det faktisk Jensen selv som snakket seg inn i. At han har kontanter i gjemt veggen med Cappelens fingeravtrykk på virker veldig suspekt, men forklaringen om tilbakebetaling av lån oppleves ikke som motbevist av meg. Likevel veldig tynn forklaring fra en politimann og i beste fall utrolig uklok og uforsvarlig oppførsel. At Jensen derfor dømmes for grov korrupsjon på bakgrunn av dette alene føles fortjent. En politimann av hans kaliber burde Ikke satt seg i en situasjon der forklaringene er så syltynne selv om de klare bevisene etter min mening mangler.

Når dette er sagt. Jensen har ikke klart å bevise sin uskyld, men fy søren så mye rare påstander det har vært fra påtalemyndighetene som de ikke har vært i nærheten av å bevise. Hadde jeg vært politimann hadde jeg blitt skremt over hvor langt arbeidsplassen er villige til å gå for å undergrave troverdigheten på bakgrunn av udokumenterte rykter og sladder. Dette fra politiledere. Sjokkerende for meg, men kanskje en del av spillet?

Denne saken har vært morsom å følge, men spørsmålene er nesten like mange nå som før saken begynte. Jensen er skyldig i å mottatt klokke, reparasjon av klokke og hjelp til baderom av en eller annen form og har et merforbruk rett over feilmargin som man ikke finner andre forklaringer på.
Så har han fått Cappelen til å tro at han kan hjelpe med å holde politiets søkelys unna.
 

Larson

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.01.2014
Innlegg
6.683
Antall liker
1.350
en politimann låner ut penger til en hasjsmugler... og deretter får det tilbakebetalt... Disse pengene med hasjsmuglerens fingeravtrykk gjemmer politimannen så i en vegg...

Mulig? Ja, jo. kunne ha skjedd. Men hvem gjør slikt? Og en politimann som vet at han har med en hasjsmugler å gjøre, burde ikke han dokumentere lånet på noen måte slik at han slipper vanskelige spørsmål?

"Hei, vi fant noen penger gjemt i veggen din. Det har en erkekriminells fingeravtrykk på seg. Har du en forklaring?" "eeeeh. jeg lånte han penger" er ikke forklaring som frikjenner deg når du har null dokumentasjon. Det ser jævlig stygt ut. Folk flest gjemmer ikke penger i veggen.

Hadde det vært alt, så kunne det kanskje vært rimelig tvil.

Du kan ta han fyren som sendte penger til Syria for å sammenlikne. Buret inne i 4 uker varetekt og fortsatt siktet, der de fant 390.000 under senga hans. Han sier han fikk penger fra en rekke venner og bekjente for å sende til familie og venner. Snakker han sant? jeg aner ikke. Kanskje han finansierer terror, kanskje han brødfør familie og venner. Kan vi ikke si at denne personen har mer troverdighet enn denne politimannen med en hasjsmuglers fingeravtrykk-penger da han har vitner som bekrefter hans historie? Pengene kan spores. Snakker hans venner sant? jeg aner ikke. Det blir interessant å se om PST trekker siktelsen eller ei. Det er ikke ulovlig å sende penger til familie. Finner der derimot ting som tyder på at pengene kommer fra kriminell virksomhet så sitter han trolig i saksa.

Al Capone var en gangster og mafialeder som drepte folk uten like. Det vet vi jo at han ikke ble dømt for, for det kunne ikke politiet bevise. Så de tok han på hva de fant bevis på, skatteunndragelse.
Jensen er funnet skyldig for klokke, oppussing av baderom og ha et forbruk som han ikke hadde inntekt til. Det betyr ikke at han ikke har gjort vesentlig mer. Dette var alt de klarte å bevise utover rimelig tvil.

Hvis Jensen virkelig er uskyldig så har han gjennom slett politiarbeid beredt grunnen for sitt fall. Det er ikke straffbart å være idiot, men Jensen er neppe noen idiot. Det var det med rimelig tvil.
 
Topp Bunn