Personvernavtale

Vi er Hifisentralen. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Hvis du har spørsmål om dine personlige opplysninger eller ønsker å få innsyn eller slettet din brukerkonto, så kan du gå til siden med kontakt oss eller du kan sende oss en email: webmaster (alfa) hifisentralen.no

Hvilken informasjon vi har om deg

Datatypen vi samler inn og behandler inkluderer:

 • Ditt brukernavn.
 • Din e-postadresse.
 • Din IP-adresse.

Ytterligere data kan samles inn hvis du velger å dele den, for eksempel hvis du fyller ut felt i profilen din.

Vi samler inn noen eller all denne informasjonen i følgende tilfeller:

 • Når du registrerer deg som medlem her.
 • Når du fyller ut kontaktskjemaet.
 • Når du bruker dette nettstedet. Se info om informasjonskapsler under.
 • Hvis du fyller ut ytterligere felt på brukerprofilen din.

Hvordan din personlige informasjon blir brukt

Vi kan bruke dine personlige opplysninger på følgende måter:

 • For å gjøre deg til et registrert medlem av nettstedet vårt, for at du skal kunne bidra med innhold til dette nettstedet.
 • Vi kan bruke e-postadressen din for å informere deg om aktivitet på nettstedet vårt.
 • Din IP-adresse registreres når du utfører bestemte handlinger på nettstedet vårt. Din IP-adresse er aldri synlig offentlig.

Andre måter vi kan bruke dine personlige opplysninger på.

I tillegg til å varsle deg om aktivitet på vårt nettsted som kan være relevant for deg, kan vi fra tid til annen ønske å kommunisere ut viktig informasjon med alle medlemmer, for eksempel via nyhetsbrev eller kunngjøringer via e-post. Du kan registrere deg for eller mot slike e-poster i profilen din.

Vi kan samle inn ikke-personidentifiserbar informasjon om deg i løpet av samhandlingen med nettstedet vårt. Denne informasjonen kan inneholde teknisk informasjon om nettleseren eller typen enhet du bruker. Denne informasjonen vil bare bli brukt til analyse og sporing av antall besøkende til nettstedet vårt.

Vi holder dataene dine sikre

Vi er forpliktet til å sikre at all informasjon du gir oss, er sikker. For å forhindre uautorisert tilgang eller avsløring har vi hensiktsmessige tiltak for å sikre og sikre informasjonen vi samler inn.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (Cookies) er små tekstfiler som angis av oss på datamaskinen din, som tillater oss å gi visse funksjoner på nettstedet vårt, for eksempel å kunne logge inn eller huske visse innstillinger.

Vi har en detaljert informasjonsside om informasjonskapsler på denne siden.

Rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi har om deg eller få en kopi av dem. For å gjøre det, vær så snill å kontakte oss. Dersom du mener at informasjonen vi har om deg er ufullstendig eller unøyaktig, kan du kontakte oss for å be oss om å fullføre eller korrigere denne informasjonen.

Du har også rett til å be om sletting av dine personlige data. Vi ber deg derfor om å kontakte oss hvis du vil at vi skal fjerne dine personlige data (profil, ip-adresser osv.) I praksis kan du selv endre dine opplysninger under "Mine innstillinger", og vi har ikke lagret noe mer informasjon enn hva du vil finne her. Innlegg som er skrevet på forumet er Hifisentralen sin eiendom, men vi kan slette spesifikke innlegg som inneholder informasjon som kan spore deg som person (navn, tlf, adresse osv.) på forespørsel.

Godkjennelse av retningslinjene

Fortsatt bruk av nettstedet vårt betyr at du aksepterer disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar retningslinjene, vennligst ikke bruk dette nettstedet. Ved registrering vil vi be om eksplisitt godkjenning av personvernreglene.

Endringer i retningslinjene

Vi kan til enhver tid gjøre endringer i disse retningslinjene. Du kan bli bedt om å gjennomgå og godta informasjonen i disse retningslinjene hvis de endres i fremtiden.English version

We are Hifisentralen ("we", "our", "us"). We’re committed to protecting and respecting your privacy. If you have questions about your personal information, or if you want us to delete your account, please use the form contact us or send us an email: webmaster (alfa) hifisentralen.no

What information we hold about you

The type of data that we collect and process includes:

 • Your name or username.
 • Your email address.
 • Your IP address.

Further data may be collected if you choose to share it, such as if you fill out fields on your profile.

We collect some or all of this information in the following cases:

 • You register as a member on this site.
 • You fill out our contact form.
 • You browse this site. See "Cookie policy" below.
 • You fill out fields on your profile.

How your personal information is used

We may use your personal information in the following ways:

 • For the purposes of making you a registered member of our site, in order for you to contribute content to this site.
 • We may use your email address to inform you of activity on our site.
 • Your IP address is recorded when you perform certain actions on our site. Your IP address is never publicly visible.

Other ways we may use your personal information.

In addition to notifying you of activity on our site which may be relevant to you, from time to time we may wish to communicate with all members any important information such as newsletters or announcements by email. You can opt-in to or opt-out of such emails in your profile.

We may collect non-personally identifiable information about you in the course of your interaction with our site. This information may include technical information about the browser or type of device you're using. This information will be used purely for the purposes of analytics and tracking the number of visitors to our site.

Keeping your data secure

We are committed to ensuring that any information you provide to us is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable measures and procedures to safeguard and secure the information that we collect.

Cookie policy

Cookies are small text files which are set by us on your computer which allow us to provide certain functionality on our site, such as being able to log in, or remembering certain preferences.

We have a detailed cookie policy and more information about the cookies that we set on this page.

Rights

You have a right to access the personal data we hold about you or obtain a copy of it. To do so please contact us. If you believe that the information we hold for you is incomplete or inaccurate, you may contact us to ask us to complete or correct that information.

You also have the right to request the erasure of your personal data. Please contact us if you would like us to remove your personal data. If you go to "My settings" you are able to alter your personal data, and we don't store any other info than what you find here.

Acceptance of this policy

Continued use of our site signifies your acceptance of this policy. If you do not accept the policy then please do not use this site. When registering we will further request your explicit acceptance of the privacy policy.

Changes to this policy

We may make changes to this policy at any time. You may be asked to review and re-accept the information in this policy if it changes in the future.

Topp Bunn