Informasjonskapsler

Denne siden omhandler hvordan informasjonskapsler (Cookies) brukes av dette nettstedet. Du har muligheten til å skru av enkelte kapsler ved å trykke på lenken "Personvern" i nedre hjørnet på siden.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen av nettleseren din på forespørsel fra et nettsted du er på. Dette gjør at nettstedet kan huske ting om deg, for eksempel dine innstillinger og historikk eller for å holde deg innlogget.

Informasjonskapsler kan lagres på datamaskinen din en kort stund (for eksempel bare når nettleseren din er åpen) eller i lengre tid, til og med år. Informasjonskapsler som ikke er angitt av dette nettstedet, vil ikke være tilgjengelige for oss.

Vår bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker følgende informasjonskapsler:

 • Registrering og vedlikehold av dine innstillinger. Dette inkluderer at du kan være logget inn og beholde nettstedet på ditt språk eller det utseendet du ba om.
 • Anonyme analyser. Dette gjør at vi kan se hvordan folk bruker nettstedet og kan forbedre det.
 • Google Analytics og Google ReCaptcha. Dette brukes for å se statistikk over antall besøkende og for hindre at du er en robot. Vi har ingen mulighet til å lese eller skrive til disse informasjonskapslene, men vi deler ikke analytics informasjonen med noen tredjepart.
 • Reklame-informasjonskapsler (Google). Dette nettstedet har ingen mulighet til å lese eller skrive til disse informasjonskapslene.
 • Andre tredjeparts-informasjonskapsler for ting som Facebook- eller Twitter-deling. Disse informasjonskapslene vil vanligvis settes av tredjepart uavhengig, slik at dette nettstedet ikke har tilgang til dem.

Standard informasjonskapsler vi har satt

Dette er de viktigste informasjonskapslene vi har satt under normal drift av programvaren.

 • xf_csrf
  • Lagrer et token som er unikt for deg, som brukes til å verifisere at handlingene du utfører på dette nettstedet var ment å bli utført av deg.
 • xf_session
  • Lagrer gjeldende ID for økten din.
 • xf_user
  • Lagrer en nøkkel som er unik for deg, som gjør at vi kan holde deg innlogget på programvaren når du navigerer fra side til side.

Ekstra informasjonskapsler og de som er satt av tredjeparter

Ytterligere informasjonskapsler kan settes under bruken av nettstedet for å huske informasjon ettersom bestemte handlinger utføres, eller huske visse innstillinger.

Andre informasjonskapsler kan settes av tredjeparts tjenesteleverandører som kan gi informasjon som f.eks å spore anonymt hvilke brukere som besøker nettstedet, eller angi innhold som er innebygd på enkelte sider, for eksempel YouTube eller andre medietjenesteleverandører.

Fjerne/deaktivere informasjonskapsler

Administrering av informasjonskapsler og tilhørende innstillinger kan gjøres fra nettleserens programinnstillinger eller ved å trykke på "Personvern" i nedre hjørnet på siden. Her er en liste over guider om hvordan du gjør dette for de vanligste nettleserprogramvarene:

Mer om informasjonskapsler

Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler, samt mer informasjon om å blokkere bestemte typer informasjonskapsler, kan du gå til ICO nettside for informasjonskapsler.

Du bør også lese vår side om Personvern.


En liste over informasjonskapsler som vi bruker


Alt som står under Marketing kommer fra Google eller deres underselskaper.__________________

English version

This page discusses how cookies are used by this site. If you continue to use this site, you are consenting to our use of cookies.

What are cookies?

Cookies are small text files stored on your computer by your web browser at the request of a site you're viewing. This allows the site you're viewing to remember things about you, such as your preferences and history or to keep you logged in.

Cookies may be stored on your computer for a short time (such as only while your browser is open) or for an extended period of time, even years. Cookies not set by this site will not be accessible to us.

Our cookie usage

This site uses cookies for numerous things, including:

 • Registration and maintaining your preferences. This includes ensuring that you can stay logged in and keeping the site in the language or appearance that you requested.
 • Analytics. This allows us to determine how people are using the site and improve it.
 • Advertising cookies (Google). We have no ability to read or write these cookies.
 • Other third-party cookies for things like Facebook or Twitter sharing. These cookies will generally be set by the third-party independently, so this site will have no ability to access them.

Standard cookies we set

These are the main cookies we set during normal operation of the software.

 • xf_csrf
  • Stores a token, unique to you, which is used to verify that the actions you perform on this site were intended to be performed by you.
 • xf_session
  • Stores the current ID of your session.
 • xf_user
  • Stores a key, unique to you, which allows us to keep you logged in to the software as you navigate from page to page.

Additional cookies and those set by third parties

Additional cookies may be set during the use of the site to remember information as certain actions are being performed, or remembering certain preferences.

Other cookies may be set by third party service providers which may provide information such as tracking anonymously which users are visiting the site, or set by content embedded into some pages, such as YouTube or other media service providers.

Removing/disabling cookies

Managing your cookies and cookie preferences must be done from within your browser's options/preferences. Here is a list of guides on how to do this for popular browser software:

More information about cookies

To learn more about cookies, and find more information about blocking certain types of cookies, please visit the ICO website Cookies page.

You should also read our Privacy Policy.

Topp Bunn