Vedtekter for Nidaros AudioForening

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
16.995
Antall liker
1.967
Vedtekter - Nidaros AudioForening (NAF)

§ 1 FORMÅL

Nidaros AudioForening er en uavhengig klubb for HiFi og musikk interesserte privatpersoner som ved sosiale samlinger og aktiviteter søker og fremme medlemmenes glede av musikk- og lyd-gjengivende utstyr.


§ 2 MEDLEMSKAP

§2.1

For å bli medlem kreves at man har e-post adresse og at man ikke er knyttet til kommersiell virksomhet innenfor Hifi-utstyr.
Klubbkomiteen skal godkjenne alle nye medlemmer og kan gjøre unntak i tilfeller der slik virksomhet bare i begrenset grad utøves.
Det er kun klubbkomiteen som har anledning til å oppta nye medlemmer. Klubbkomiteen har også mulighet til å ekskludere medlemmer hvis den finner at medlemmet har brutt klubbens intensjoner, eller ikke lenger oppfyller de krav som settes til medlemskap.

§2.2

Kontingent.
Klubbkontingenten vedtas av årsmøtet. Særskilt avgift i forbindelse med arrangementer kan innkreves deltagerene.

§2.3

Medlemmer som ikke betaler årskontingent ved forfall, og heller ikke etter 1.purring, mister sitt medlemskap i NAF.


§ 3 VIRKSOMHET

Foreningen har som formål og samles jevnlig til felles aktiviteter innenfor områder som har med musikk og lydgjengivelse å gjøre. Aktiviteter kan være messebesøk, besøk i spesielle forretninger, hjemmebesøk, konsertbesøk, arrangerte lydkvelder med tester og lignende. Alle medlemmer oppfordres til å bidra med forslag til aktiviteter, og til å gjennomføre disse i samarbeid med klubbkomiteen.


§ 4 ORGANISERING

§ 4.1

På årsmøtet velges med simpelt flertall en klubbkomite med følgende sammensetning:

- leder
- samt minst 3 medlemmer, men maksimum 5 stykker.

Komiteen velger kasserer og web ansvarlig internt etter årsmøte.

§ 4.2

Klubbkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.

§ 4.3

Stemmeavgjørelser i klubbkomiteen utføres med simpelt flertall.
Alle har en stemme hver. Ved stemmelikhet har komiteleder dobbelstemme.

§ 4.4

Endringer i vedtekter kan kun skje på årsmøtet, og det kreves at endringsforslag foreligger skriftlig og er tilgjengelig for alle ved årsmøtet.

§ 4.5

Klubbkomiteens faste oppgaver er:
- Ajourføre medlemslister og den enkeltes e-mail adresse. Ansv: Leder.
- Sette opp aktivitetslister for høst/vår semester: Ansv: Alle.
- Arrangere/koordinere felles aktiviteter. Ansvarlig for input er alle i klubben.
- Skrive referat fra årsmøte. Ansv: referent
- Drifte og ajourføre NAF sine web sider. Web ansvarlig
- Kreve inn årskontingent og føre regnskap over klubbens økonomi. Ansv: kasserer.

§4.6

Klubbkomiteen kan ikke gi ut e-postlister med medlemsadresser til firma/enkeltpersoner uten skriftlig samtykke fra de som er registrert i medlemslisten.


§ 5 KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING

§ 5.1

All kommunikasjon mellom medlemmene skal i prinsippet skje på Internett ved e-mail.

§ 5.2

Hver fellesaktivitet skal etterfølges av en rapport hvor alle kan bidra med synspunkter og oppfatninger. Etter at alle har fått anledning til å uttale seg, skrives sluttrapport av den som var ansvarlig for gjennomføringen og distribueres medlemmene.

§ 5.3

Rapportering i diskusjonsmedier på internett eller andre organer, skal kun skje av Leder eller den som er delegert av leder.

§ 5.4

Ethvert medlem står fullstendig fritt til å ytre seg om sine oppfatninger og synspunkter på Internett om aktiviteter i NAF regi. I slike tilfelle skal den enkelt benytte eget navn eller "NICK", IKKE NAF, med mindre det på forhånd er godkjent av klubbkomiteen.
Bare klubbkomitemedlemmer kan ytre seg på vegne av NAF på Internett eller i annen offentlig sammenheng.

§ 6 Oppløsning.

En oppløsing av klubben krever 2/3 flertall fra de frammøtte på et ekstraordinært årsmøte. Eventuelle aktiva som NAF har på dette tidspunkt blir gjort opp etter vedtak på det ekstraordinære årsmøtet.


NAF 24.10.2008
v/BT

Klubbkomitèen består av OS, Birdman og BT fram til første årsmøte, som blir arrangert primo 2009. Medlemskontigenten blir fastsatt av årsmøtet. Fram til da er medlemsskap gratis.
 
Topp Bunn